Ogólna klauzula informacyjna dot. zbiorów danych osobowych
przetwarzanych przez PKM sp. z o.o.

 1. Administratorem danych jest Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej sp. z o.o., ul. Towarowa 1, 43-100 Tychy; email:sekretariat@pkmtychy.pl; tel.: 32 217 01 07.
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres korespondencyjny - jw.; e-mail: iod@pkmtychy.pl; tel.: 32 217 10 41 wew. 160.
 3. Zgodnie z art. 6 niżej wymienionego Rozporządzenia RODO dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:
 1. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
 2. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 3. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 4. przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
 5. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
 6. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.
 1. Odbiorcami danych osobowych mogą być, np. uprawnione instytucje lub organy - w zakresie prowadzonych przez nie ustawowych czynności, typu: Policja, Sąd, Prokuratura, Straż Miejska.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których zostały zebrane, po czym będą usuwane (zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej).
 3. Każda osoba, której dane są przetwarzane przez Spółkę, ma prawo do:
 1. żądania od administratora dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 3. przenoszenia danych;
 4. cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 5. wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 1. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowej.

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE.

 

Ogólna klauzula informacyjna dot. zbiorów danych osobowych (monitoringu wizyjnego)
przetwarzanych przez PKM sp. z o.o.

 

 1. Administratorem danych jest Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej sp. z o.o.,
  ul. Towarowa 1, 43-100 Tychy; email:sekretariat@pkmtychy.pl; tel.: 32 217 01 07.
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres korespondencyjny - jw.; e-mail: iod@pkmtychy.pl; tel.: 32 217 10 41 wew. 160.
 3. Monitoring wizyjny jest prowadzony w celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony osób i mienia.
 4. Podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora.
 5. Odbiorcami danych z monitoringu wizyjnego mogą być uprawnione organy lub instytucje w zakresie prowadzonych przez nie ustawowych czynności, np. Policja, Sąd, Prokuratura, Straż Miejska.

Zapisy z monitoringu są przetwarzane wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane i przechowywane przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania, za wyjątkiem przypadku, gdy stanowią lub mogą stanowić dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa - wówczas ten termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

KONTAKT:

iod@pkmtychy.pl; tel.: 32 217 10 41 wew. 160.