Projekt „Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim”.

 

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, priorytet VI Rozwój niskoemisyjnego  transportu zbiorowego w miastach, działanie 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach.

Inwestycja koncentruje się na zakupie i wymianie taboru autobusowego i trolejbusowego, budowie i modernizacji zaplecza technicznego oraz budowie nowej linii trolejbusowej. Obecny stan infrastruktury technicznej wymaga kapitalnego remontu oraz podjęcia działań modernizacyjnych z uwagi na wysokie koszty utrzymania i straty ciepła.

Zakres projektu obejmuje:

 1. zakup taboru autobusowego:
  • 51 autobusów zasilanych CNG, EURO 6,
  • 10 mikrobusów zasilanych ON, EURO 6,
 2. zakup 2 elektrobusów,
 3. zakup 3 trolejbusów,
 4. zakup 2 pojazdów serwisowych do obsługi taboru autobusowego, EURO 6,
 5. zakup pojazdu pogotowia technicznego (do obsługi sieci trakcyjnej), EURO 6,
 6. przebudowę zaplecza technicznego zajezdni autobusowej, w tym:
  modernizację i przebudowę istniejących budynków zajezdni oraz placu manewrowo-postojowego, budowę stacji paliw CNG i LGNG, układów dostarczania gazu CNG do stanowisk tankowania, montaż kabiny lakierniczo-suszarniczej, a także przebudowę istniejącej wewnętrznej sieci sanitarnej, deszczowej i wodociągowej. W ramach inwestycji planuje się budowę dodatkowego wjazdu na teren zajezdni od ul. Towarowej.
 7. budowę sieci trakcji trolejbusowej wraz z kontenerową stacją zasilającą, w tym .:
  • budowę nowej sieci trolejbusowej od ul. Nad Jeziorem do ul. Jankowickiej,
  • budowę stacji transformatorowo-prostownikowej,
  • budowę linii kablowej niskiego napięcia prądu stałego stanowiących wyprowadzenie mocy na projektowana sieć trakcyjną,
  • przebudowę sieci trakcyjnej w obrębie skrzyżowania „Rondo Zesłańców Sybiru”,
  • przebudowę sieci trakcyjnej na odcinku pomiędzy rondem a ulicą Nad Jeziorem,
  • demontaż słupów oświetlenia ulicznego na odcinku projektowanej sieci trakcyjnej.

Projekt przyczyni się do poprawy funkcjonowania transportu publicznego na obszarze miasta. Budowa trakcji trolejbusowej pozwoli na uruchomienie nowego połączenia komunikacji publicznej - linii łączącej skupiska mieszkalne: osiedli W, Z, T oraz ułatwi dostęp mieszkańców do ośrodka wypoczynkowego Paprocany. Równocześnie projekt przyczyni się do połączenia centrum miasta z ośrodkami edukacji, sportu, kultury, zakładami pracy i osiedlami mieszkaniowymi.

Bezpośrednim efektem projektu będzie wzrost atrakcyjności komunikacji zbiorowej, w tym poprawa bezpieczeństwa i komfortu podróżujących. Realizacja tych działań będzie alternatywą dla transportu indywidualnego. Powinna wpłynąć na zwiększenie liczby osób korzystających z komunikacji publicznej. Zakup niskopodłogowego  taboru autobusowego i trolejbusowego przyczyni się również do poprawy jego dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Termin realizacji: 2017-2020.

Wartość całkowita: 164 209 100,00 PLN

Kwota dofinansowania ze środków Unii Europejskiej: 100 000 000,00 PLN