OGŁOSZENIE SPRZEDAŻY POJAZDÓW W PRZEDSIĘBIORSTWIE KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ SP. Z O.O. W TYCHACH   - Tychy, 24.06.2023r

 

1. Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. (dalej: „Spółka”) informuje o wystawieniu na sprzedaż następujących pojazdów:

 

a) MAN Lion’s City A21 CNG o numerze rejestracyjnym ST6904G i numerze bocznym 322 oraz roku produkcji 2007 - za cenę minimalną 31.920,00 zł netto.

b) Solaris Urbino 18 CNG o numerze rejestracyjnym ST0921N i numerze bocznym 021 oraz roku produkcji 2011 - za cenę minimalną 50.240,00 zł netto.

 

2. Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży można uzyskać w siedzibie Spółki (przy ul. Towarowej 1, 43-100 Tychy) w godz. 9.00-13.00, pod nr telefonu +48 (32) 217 01 07 lub za pośrednictwem e-mail: sekretariat@pkmtychy.pl 

3. Przedmiot przetargu można oglądać po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu spotkania po nr telefonu: +48 (32) 217 01 07.

4. Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży jest złożenie oferty w terminie do 25.09.2023r.

5. Oferty pisemne, podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania oferenta (w przypadku składania oferty przez pełnomocnika wymagane jest pełnomocnictwo) ze wskazaniem konkretnego składnika majątkowego i proponowaną ceną za ten składnik majątkowy należy składać pisemnie w siedzibie Spółki, bądź przesyłać na adres email: sekretariat@pkmtychy.pl

6. Oferty nie spełniające wymogów (zawierające zbyt niską cenę, nie precyzujące których składników majątkowych dotyczą, nie zawierające jednostkowych cen za dany składnik majątkowy) zostaną odrzucone bez wzywania do ich poprawienia. W przypadku stwierdzenia innych błędów w ofercie, Spółka może wezwać do ich poprawienia w terminie nie dłuższym, niż 7 dni.

7. Rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 26.09.2023r.

8. Pełna cena sprzedaży powinna zostać uiszczona w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy na rachunek bankowy Spółki o numerze 44 1050 1214 1000 0007 0071 4900. W przypadku uchybienia temu terminowi, Spółka może odstąpić od sprzedaży i zaoferować przedmiot innemu oferentowi, który zaproponował kolejną najkorzystniejszą cenę albo powtórzyć ogłoszenie.

9. Zakupione pojazdy, po uprzednim uiszczeniu ceny zakupu i podpisaniu umowy sprzedaży, powinny zostać odebrane niezwłocznie.

10. Spółka zastrzega sobie prawo do odwołania oferty sprzedaży bez podania przyczyny.

11. Spółka zastrzega sobie prawo do wykluczenia oferentów, którzy w poprzednio prowadzonych postępowaniach ofertowych, pomimo złożenia najkorzystniejszej propozycji, nie przystąpili do zawarcia umowy i/lub nie dokonali zapłaty za przedmiot sprzedaży.