Polityka prywatności PKM sp. z o.o.

 

Ogólna klauzula informacyjna dot. zbiorów danych osobowych przetwarzanych przez PKM sp. z o.o.

 

 1. Administratorem danych jest Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej sp. z o.o., ul. Towarowa 1, 43-100 Tychy; mail:sekretariat@pkmtychy.pl; tel.: 32 217 01 07.
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Jerzy Gomolczyk - adres korespondencyjny - jw.; e-mail: iod@pkmtychy.pl; tel.: 32 217 10 41 w. 160.
 3. Zgodnie z art. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE (zwanego dalej Rozporządzeniem RODO) dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:
 • osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 • przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.
  1. Cele przetwarzania danych osobowych to w przypadku:
 • pasażerów:
 • zapewnienie im bezpieczeństwa podczas przejazdu pojazdami Spółki, m.in. poprzez monitoring w autobusach;
 • sprawdzanie ich dokumentów przewozu osób i bagażu, tzn. kontrola biletów prowadzona przez kierowców autobusowych;
 • odpowiadanie na skargi, wnioski, roszczenia, prośby, itp. na kierowane przez nich na adres Spółki.

Podstawa prawna przetwarzania: aktualne wersje Rozporządzenia RODO; Ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe; Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym; Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny; Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

 • pracowników – realizacja prawnych obowiązków pracodawcy wobec pracownika, a także umożliwienie skorzystania mu i członkom jego rodziny np. z przywilejów socjalnych, oferowanych przez Spółkę;

Podstawa prawna przetwarzania: aktualne wersje Rozporządzenia RODO; Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy; Ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych;

 • kandydatów do pracy – prowadzenie rekrutacji na określone stanowiska pracy w Spółce;

Podstawa prawna przetwarzania: aktualne wersje Rozporządzenia RODO oraz Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy;

 • pracowników firm zewnętrznych, wykonujących pewne prace na terenie i na zlecenie spółki – realizacja umów na realizację usług;

Podstawa prawna przetwarzania: aktualne wersje Rozporządzenia RODO oraz Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy;

 • wykonawców biorących udział w postępowaniach przetargowych ogłoszonych przez Spółkę;

Podstawa prawna przetwarzania: aktualne wersje Rozporządzenia RODO oraz Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych;

 • osób działających na szkodę Spółki;

Podstawa prawna przetwarzania: aktualne wersje Rozporządzenia RODO; Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.

 • osób uczestniczących w kolizjach i wypadkach drogowych z udziałem pojazdów Spółki.

Podstawa prawna przetwarzania: aktualne wersje Rozporządzenia RODO; Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych; Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.

 1. Odbiorcami danych osobowych mogą być, np. uprawnione instytucje lub organy - w zakresie prowadzonych przez nie ustawowych czynności, typu: Policja, Sąd, Prokuratura, Straż Miejska oraz podmioty, z którymi spółka zawarła umowy powierzenia.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których zostały zebrane, po czym są usuwane (zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej).
 3. Każda osoba, której dane są przetwarzane przez Spółkę, ma prawo do:
 • żądania od administratora dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • przenoszenia danych;
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  1. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowej.

 

 

Dane dot. witryny internetowej www.pkmtychy.pl

 

 1. Zakres gromadzonych informacji:
 • serwis informacyjny został zaprojektowany w taki sposób, aby można było go odwiedzać bez konieczności identyfikacji lub ujawniania danych osobowych. Nie są też gromadzone żadne dane służące do identyfikacji samego odwiedzającego lub jego komputera. Zakres pozyskiwanych danych ogranicza się do typowych informacji statystycznych wykorzystywanych w sieciach komputerowych, takich jak: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, rozdzielczość ekranu.
 • informacje statystyczne są pozyskiwane w witrynie Spółki z wykorzystaniem oprogramowania Google Analytics - szczegółowe zasady dotyczące polityki prywatności stosowanej przez twórców tego narzędzia, w tym informacja jak można zablokować zbieranie danych, znajdują się na stronie https://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy/partners/.
  1. Wykorzystanie danych - pozyskiwane dane są wykorzystywane wyłącznie dla poprawy wygody korzystania z serwisu. Dane dotyczące użytkowników serwisu w żadnym wypadku nie będą udostępniane, przekazywane ani sprzedawane firmom ani osobom trzecim.
  2. Wykorzystanie ciasteczek („cookies”):
 • „ciasteczka” to małe pliki tekstowe pochodzące z witryny www zapamiętywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu końcowym użytkownika. Informacje zawarte w cookie wykorzystywane mogą być jedynie przez stronę internetową, z której zostały wysłane. Na stronie Spółki „ciasteczka” są wykorzystywane wyłącznie w celu poprawy użyteczności korzystania z serwisu;
 • wyłączenie obsługi plików „cookie” może skutkować brakiem możliwości skorzystania z rozwiązań dostępnych na stronie internetowej, w tym zmiany ustawień;
 • pliki „cookie” nie zawierają żadnych danych osobowych;
 • użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia możliwości zapisywania plików „cookie” na swoim urządzeniu końcowym poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej.
  1. Dane zbierane w trakcie korespondencji ze Spółką, z wykorzystaniem „formularza kontaktowego”, są wykorzystywane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wniosek/pytanie/skargę.
  2. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności poprzez opublikowanie jej nowej wersji na tej stronie.

 

Ogólna klauzula informacyjna dot. zbiorów danych osobowych (monitoringu wizyjnego)
przetwarzanych przez PKM sp. z o.o.

 

 1. Administratorem danych jest Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej sp. z o.o.,
  ul. Towarowa 1, 43-100 Tychy; email:sekretariat@pkmtychy.pl; tel.: 32 217 01 07.
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Jerzy Gomolczyk adres korespondencyjny - jw.; e-mail: iod@pkmtychy.pl; tel.: 32 217 10 41 wew. 160.
 3. Monitoring wizyjny jest prowadzony w celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony osób i mienia.
 4. Podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora.
 5. Odbiorcami danych z monitoringu wizyjnego mogą być uprawnione organy lub instytucje w zakresie prowadzonych przez nie ustawowych czynności, np. Policja, Sąd, Prokuratura, Straż Miejska.

Zapisy z monitoringu są przetwarzane wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane i przechowywane przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania, za wyjątkiem przypadku, gdy stanowią lub mogą stanowić dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa - wówczas ten termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

KONTAKT:

iod@pkmtychy.pl; tel.: 32 217 10 41 wew. 160.