OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ PKM SP. Z O.O.

 

 1. KTO BĘDZIE PRZETWARZAŁ PAŃSTWA DANE?

Administratorem Państwa danych w rozumieniu art. 4 punt 7 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanego „RODO”) jest Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej sp. z o.o., ul. Towarowa 1, 43-100 Tychy, KRS: 0000076836, NIP: 646-000-90-23, REGON: 272797364, e-mail:[email protected], tel.: 32 217 01 07 (dalej zwanego PKM TYCHY).

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Pani Sandra Mandzikowska, e-mail: [email protected];

 1. W JAKIM CELU PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

W zależności od celu przetwarzania danych osobowych Państwa dane będziemy przetwarzać w dedykowanym minimalnym zakresie oraz na podstawie przepisów ustaw szczegółowych (lex specialis) jak i RODO. Niezależnie od powyższego mają Państwo:

 1. Prawo poznania celu przetwarzania Państwa danych oraz podstawy prawnej przetwarzania. PKM TYCHY przetwarza dane w poniżej wskazanych celach (należy wybrać odpowiedni):
 1. Rekrutacja ;
 2. Kontrahenci/Przetargi;
 3. Pasażerowie;
 4. Biuro rzeczy znalezionych;
 5. Monitoring;
 6. Kolizje;
 7. Zapytania do PKM TYCHY;
 8. Serwis WWW;
 1. prawo żądania od PKM TYCHY dostępu do danych osobowych które Państwa dotyczą, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
  przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i uzyskania ich kopii;
 2. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej cofnięciem jeżeli przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO;
 3. jeżeli przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadnione interesy PKM TYCHY), mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych osobowych opartego na tej podstawie;
 4. prawo do bycia nieprofilowanym w rozumieniu art. 22 ROOD. PKM TYCHY informuje, że w żadnym przypadku przetwarzania nie profiluje osób fizycznych;
 1. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych;
   

 

 

A. Rekrutacja:

W przypadku gdy zechcą Państwo aplikować do PKM TYCHY, Państwa dane będą wykorzystane w celu realizacji procesu rekrutacyjnego.

Trzy główne rodzaje danych, które gromadzimy na potrzeby rekrutacji to dane kontaktowe, dane dotyczące przebiegu kariery i wcześniejszego zatrudnienia oraz posiadanych uprawnień/umiejętności.

Dane przetwarzamy na podstawie przepisów Ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
w szczególności art. 221. Dane podawane na potrzeby rekrutacji podaje się dobrowolnie, jednak są one niezbędne w celu weryfikacji kandydatów do pracy – ich niepodanie będzie skutkowała brakiem możliwości udziału w danym procesie rekrutacyjnym. PKM TYCHY nie wykorzystuje danych z procesów rekrutacyjnych do innych celów. Dane będziemy przetwarzać do momentu decyzji o wyborze kandydata do pracy oraz do 6 miesięcy po jego wyborze.

Jeżeli chcą państwo zezwolić nam na wykorzystywanie swojego CV na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych w PKM TYCHY prosimy o zamieszczenie w swoim CV poniższej zgody:

„Na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO wyrażam dobrowolną zgodę na wykorzystanie danych z przesłanego dokumentu CV na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych w PKM TYCHY do czasu wycofania niniejszej zgody.”

WAŻNE! W dowolnym momencie przysługuje Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano do czasu ich cofnięcia. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody.

Dostęp do Państwa danych mają jedynie upoważnieni pracownicy/współpracownicy PKM TYCHY,
w szczególności są to pracownicy działu właściwego ds. personalnych, Zarząd Spółki oraz Kierownik Działu, do którego Państwo aplikują, zewnętrzne firmy obsługujące platformy on-line PKM TYCHY oraz w uzasadnionych przypadkach zewnętrznym podmiotom związanym z obsługą prawną PKM TYCHY jak i podmiotom mającym dostęp do BIP PKM TYCHY (https://www.pkmtychy.pl/bip/index.html).  

B. Kontrahenci/Przetargi:

Dane kontrahenta/potencjalnego kontrahenta są przetwarzane na podstawie Art. 6 ust. 1 pkt b RODO (przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Kontrahent/potencjalny kontrahent, lub do podjęcia działań które są niezbędne przed jej zawarciem) oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Podanie danych jest dobrowolne, jednak  ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia umowy i/lub prowadzenia rozmów handlowych.

Dane kontrahenta/potencjalnego kontrahenta są ujawniane jedynie upoważnionym pracownikom PKM TYCHY, zewnętrznym firmom obsługującym platformy on-line PKM TYCHY oraz w uzasadnionych przypadkach zewnętrznym podmiotom związanym z obsługą prawną PKM TYCHY czy wykonaniem umowy (np. firmy spedycyjne) jak i podmiotom mającym dostęp do BIP PKM TYCHY (https://www.pkmtychy.pl/bip/index.html). Dane będą przechowywane na czas  trwania umowy oraz po jej zakończeniu na okres wynikający z obowiązujących przepisów, a w przypadku braku zawarcia umowy, do 5 lat od zakończonych rozmów. 

Może się zdarzyć, że dane osobowe zostaną przekazane spółce do podmiotów Gminy Tychy (https://umtychy.pl) w związku z zależnościami właścicielskimi oraz organom publicznym na mocy obowiązujących przepisów prawa.

C. Pasażerowie:

Cele przetwarzania danych osobowych pasażerów jest zapewnienie im bezpieczeństwa podczas przejazdu pojazdami PKM TYCHY m.in. poprzez monitoring w autobusach , odpowiadanie na skargi, wnioski, roszczenia, prośby, itp. na kierowane przez pasażerów do PKM TYCHY.

Podstawa prawna przetwarzania jest ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe, ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny oraz przepisy RODO. Szczegóły znajdują się w regulaminie PKM TYCHY dostępnym w każdym autobusie PKM TYCHY.

 

D. Biuro rzeczy znalezionych:

Przetwarzanie danych osobowych uzyskanych z rzeczy znalezionych w autobusach PKM TYCHY odbywa się tylko w przypadku poznania tożsamości osoby uprawnionej do jej odbioru. Przetwarzanie odbywa się na podstawie ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych.

 

E. Monitoring:

Podstawą prawną stosowania przez PKM TYCHY monitoringu wizyjnego jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO  (prawnie uzasadnione interesy realizowane przez PKM TYCHY).

Mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania swoich danych opartych na  tej podstawie.

Monitoring służy do celów zapewnienia bezpieczeństwa osobowego i mienia  oraz jako materiał dowodowy i nie jest przekazywany nikomu z wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa np. Policji. Dane z monitoringu są przetwarzane na terytorium Polski przez okres uzależniony od jakości nagrania i zastosowanego nośnika w rejestratorze (ilość pamięci- maksymalnie do 90 dni).

Wejście na teren PKM TYCHY jak i taboru PKM TYCHY objętego monitoringiem jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu skorzystania z usług PKM TYCHY. Brak Państwa wejścia w strefy objęte monitoringiem może skutkować brakiem wykonania przedmiotu umowy lub zainicjowaniem działań przed jej zawarciem (przewóz).

F. Kolizje:

W przypadku osób uczestniczących w kolizjach i wypadkach drogowych z udziałem pojazdów PKM TYCHY podstawa prawną przetwarzania jest ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.

Odbiorcami danych osobowych mogą być, np. uprawnione instytucje lub organy - w zakresie prowadzonych przez nie ustawowych czynności, typu: Policja, Sąd, Prokuratura, Straż Miejska oraz podmioty, z którymi PKM TYCHY zawarła stosowne umowy.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których zostały zebrane, po czym są usuwane (zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej).

 

G. Zapytania do PKM TYCHY w tym zapytania

Dane z formularzy kontaktowych/kierowanej korespondencji (np. związane ze skargami) są przetwarzane w jedynie w celu odpowiedzi na Państwa zapytanie/wniosek/pismo na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora lub przez stronę trzecią). Mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania swoich danych opartych na tej podstawie.

Podanie danych jest dobrowolne, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem wymiany informacji z PKM  TYCHY. Dane są ujawniane jedynie upoważnionym pracownikom PKM TYCHY z działu do którego kierowane jest zapytanie oraz w odpowiednich przypadkach zewnętrznym podmiotom związanym z obsługą prawną PKM TYCHY czy wykonaniem danej umowy.

Przesłane zapytanie będą przechowywane tak długo jak długo będzie trwać nasza korespondencja oraz do 6 lat po jej zakończeniu.

H. Serwis WWW;

Serwis informacyjny PKM TYCHY został zaprojektowany w taki sposób, aby można było go odwiedzać bez konieczności identyfikacji lub ujawniania danych osobowych. Nie są też gromadzone żadne dane służące do identyfikacji samego odwiedzającego lub jego komputera. Zakres pozyskiwanych danych ogranicza się do typowych informacji statystycznych wykorzystywanych w sieciach komputerowych, takich jak: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, rozdzielczość ekranu.

Informacje statystyczne są pozyskiwane w witrynie PKM TYCHY z wykorzystaniem oprogramowania Google Analytics - szczegółowe zasady dotyczące polityki prywatności stosowanej przez twórców tego narzędzia, w tym informacja jak można zablokować zbieranie danych, znajdują się na stronie https://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy/partners/.

Wykorzystanie danych - pozyskiwane dane są wykorzystywane wyłącznie dla poprawy wygody korzystania z serwisu. Dane dotyczące użytkowników serwisu w żadnym wypadku nie będą udostępniane, przekazywane ani sprzedawane firmom ani osobom trzecim.

Wykorzystanie ciasteczek („cookies”):

 1. „ciasteczka” to małe pliki tekstowe pochodzące z witryny www zapamiętywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu końcowym użytkownika. Informacje zawarte w cookie wykorzystywane mogą być jedynie przez stronę internetową, z której zostały wysłane. Na stronie Spółki „ciasteczka” są wykorzystywane wyłącznie w celu poprawy użyteczności korzystania z serwisu;
 2. wyłączenie obsługi plików „cookie” może skutkować brakiem możliwości skorzystania z rozwiązań dostępnych na stronie internetowej, w tym zmiany ustawień;
 3. pliki „cookie” nie zawierają żadnych danych osobowych;
 4. użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia możliwości zapisywania plików „cookie” na swoim urządzeniu końcowym poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej.
 5. Dane zbierane w trakcie korespondencji z PKM TYCHY, z wykorzystaniem „formularza kontaktowego”, są wykorzystywane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wniosek/pytanie/skargę.
 6. PKM TYCHY zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności poprzez opublikowanie jej nowej wersji na tej stronie.

 

KONTAKT:

[email protected];