PKM Sp. z o.o. w Tychach już od połowy lat 90-tych ubiegłego stulecia zapobiega zanieczyszczeniom i redukuje negatywny wpływ prowadzonej przez siebie działalności na środowisko naturalne przez: 
a)    ograniczanie emisji spalin oraz poziomu hałasu, generowanych głównie przez tabor autobusowy;
b)    oszczędne i racjonalne wykorzystywanie paliw, energii elektrycznej i cieplnej, wody oraz materiałów i sprzętów biurowych;
c)    utrzymywanie niskiego poziomu wytwarzanych odpadów, ich segregowanie i odpowiednie przechowywanie oraz przekazywanie do odzysku lub unieszkodliwienia uprawnionym odbiorcom.
Mając na uwadze poprawę jakości życia mieszkańców Tychów, nasze wysiłki są koncentrowane przede wszystkim na obniżeniu emisji spalin generowanych przez nasze autobusy. Z tego powodu od wielu lat sukcesywnie realizujemy przyjęty przez Zarząd plan modernizacji taboru autobusowego, zakładający wycofywanie z eksploatacji pojazdów przestarzałych technologicznie, awaryjnych i niespełniających wymagań norm emisji spalin EURO oraz zastępowanie ich autobusami nowoczesnymi, przyjaznymi dla środowiska naturalnego. Oto aktualne efekty tych działań:
a)    100% autobusów (136 szt.) spełniających wymagania norm emisji spalin Euro (wykres nr 1);
b)    52,94% pojazdów (72 szt.) zasilanych CNG (wykres nr 2);
c)    47,79%% autobusów (65 szt.) eksploatowanych mniej niż 5 lat (wykres nr 3).

Obecnie realizację tych dążeń opieramy głównie na eksploatacji autobusów spełniających europejskie normy emisji zanieczyszczeń do powietrza, stosowaniu niskoemisyjnych paliw alternatywnych (głównie CNG) oraz - w celu poprawy komfortu i bezpieczeństwa naszych Pasażerów - rozszerzanie udziału taboru niskopodłogowego -  aktualnie 100% taboru to autobusy niskopodłogowe.
Dzięki sukcesywnej modernizacji taboru autobusowego opłaty środowiskowe związane z wprowadzaniem substancji zanieczyszczających do atmosfery (tzn. spalin) zdecydowanie spadły – ten koszt za 2016 r. był o prawie 57% niższy w stosunku do 2008 r., pomimo corocznego podwyższania wysokości tej stawki przez ustawodawcę.  

Kolejnymi dowodami na proekologiczne działania PKM-u jest realizacja m.in. takich inwestycji, jak projekt pn.: 
a)    „Termomodernizacja dwóch budynków w zakresie wynikającym z audytu energetycznego, wraz z usunięciem, unieszkodliwieniem płyt azbestowych”, dofinansowana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Sfinalizowanie tego zadania przyniosło Spółce znacznie korzyści w zakresie ochrony środowiska (gł. oszczędność energii cieplnej) oraz poprawy stanu BHP (usunięcie rakotwórczego azbestu z budynku);
b)     „Zakup nowoczesnego taboru autobusowego na potrzeby rozwoju transportu publicznego w Tychach", współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 (Działanie 7.2 „Transport publiczny”, nr projektu 1647), dzięki czemu pozyskano 36 nowych autobusów marki MAN Lion’s City: 6 szt. przegubowych (klasy MEGA) oraz 30 szt. standardowych (klasy MAXI). Całkowita wartość projektu wyniosła 45.834.597 zł brutto, z czego 31.655.700 zł to kwota dotacji z EFRR, stanowiąca 85% wydatków kwalifikowanych. Wkład własny Spółki sięgnął 5.586.300 zł (tj. 15% wydatków kwalifikowanych).
c)     „Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim” – szczegóły tutaj.

Galeria