Informacje nieudostępnione

Informacja publiczna, która nie została udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej PKM Sp. z o.o. w Tychach udostępniana jest na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2020.2176 t.j. z dnia 2020.12.07).

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w BIP, jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w ciągu tego okresu, wnioskodawca zostanie powiadomiony w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim informacja zostanie udostępniona, nie dłuższym jednak niż dwa miesiące od dnia złożenia wniosku.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnymi z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje podmiot obowiązany do ich udostępnienia, nie umożliwiają udostępnienia informacji  w sposób i w formie określonych we wniosku.

Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonej we wniosku, wnioskodawca zostanie pisemnie powiadomiony o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem oraz w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanej w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek niezbędne będzie poniesienie przez PKM Sp. z o.o. w Tychach dodatkowych kosztów związanych ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, Spółka może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. W tej sytuacji wnioskodawca w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku zostanie powiadomiony o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

 

Wnioski o udostępnienie informacji publicznej można składać osobiście lub w formie elektronicznej w  sekretariacie PKM Sp. z o.o. w Tychach przy ul. Towarowa 1, 43-100 Tychy,

Kontakt telefoniczny:

tel. /fax: +48 (32) 217 01 07

Kontakt poczty e-mail:

sekretariat@pkmtychy.pl